Міжнародні проєкти

ПРОЄКТ ERASMUS+ КА2 «СПРИЯННЯ ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ ТА АКТИВНІЙ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ СТАНОВЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ МЕНТОРСТВА ТА ТЬЮТОРСТВА У ЗВО» (PROMENT)

Професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Холявко Наталія є учасником міжнародного проєкту PROMENT «Сприяння професійній освіті та активній участі студентів через становлення комплексної системи менторства та тьюторства у ЗВО» («Promoting professional education and students engagement through comprehensive mentoring and tutoring system in HEIs»). Членами консорціуму проєкту PROMENT є 16 партнерів із 6 країн світу. Головним координатором проєкту є Національний університет «Львівська політехніка».

Проєкт PROMENT спрямований допомогти студентам у працевлаштуванні, розвиваючи їхні професійні навички та громадянську активність, а також залучити викладачів та бізнес до процесу навчання й менторства. Реалізацію проєкту націлено на зміцнення потенціалу українських та грузинських вишів у забезпеченні всебічної ефективної професійної підготовки студентів для зниження невідповідності між результатами освіти та вимогами ринку праці шляхом розробки та впровадження інноваційної системи менторства/тьюторства у вишах на основі спільного досвіду партнерів Консорціуму.

Проект стане важливим елементом сталого освітнього процесу, сприяючи розвитку та удосконаленню як навичок студентів, а також їхньої активної участі у громадянському житті. Проєктні заходи будуть реалізовуватись у період з 01.03.2023 р. до 28.02.2026 р.

 

ПРОЄКТ AIFEU «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ ЄС» (JEAN MONNET MODULE)

Професори кафедри фінансів, банківської справи та страхування Максим Дубина і Наталія Холявко є менеджерами та виконавцями проєкту «Штучний інтелект у фінансових установах ЄС» (“Artificial Intelligence in the EU Financial Institutions”). Акронім – AIFEU. Номер проєкту: 101127170 — AIFEU — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Координатором, грантхолдером проєкту AIFEU є Національний університет «Чернігівська політехніка». Термін реалізації проєкту: 01.11.2023 р.  – 31.10.2026 р.

Загальна мета проєкту – популяризація та формування у цільової аудиторії комплексної системи знань і практичних навичок з впровадженням в Україні європейських практик застосування технологій штучного інтелекту в роботі фінансових установ.

Специфічні цілі проєкту:

 • викладання модулю «Штучний інтелект у фінансових установах ЄС».
 • підвищення рівня конкурентоспроможності випускників закладу вищої освіти на ринку праці через формування комплексу актуальних знань та професійних компетенцій щодо впровадження інноваційних технологій у роботу фінансових установ.
 • проведення щорічних інформаційних заходів для популяризації проєкту та охоплення широкої цільової аудиторії – представників фінансових установ, місцевої влади, закладів вищої освіти, громадських організацій.
 • розробка силабусу та навчальних матеріалів до модуля.
 • проведення дослідження сучасних тенденцій та перспектив цифровізації європейського та українського ринку фінансових послуг.

 

ПРОЄКТ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ДОСЛІДНИКІВ ОСВІТИ (EERA) І УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ДОСЛІДНИКІВ (УАДО)

Професорка кафедри фінансів, банківської справи та страхування д.е.н., проф. Наталія Холявко є виконавцем проєкту «Сталий університет», що успішно пройшов відбір у конкурсі проєктів, організованому Європейською асоціацією дослідників освіти (EERA) та Українською асоціацією дослідників (УАДО). Керівниця проєкту – кандидатка педагогічних наук, доцентка Ірина Діденко, економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тип проєкту – колективний. Команда проєкту працюватиме над його реалізацією до 30 листопада 2023 року.

Проєкт співвідноситься із місією УАДО і EERA, оскільки сприяє підвищенню якості освітніх досліджень для впливу на освіту та суспільство. Зокрема, очікувані результати проєкту відповідають потребам суспільства, пріоритетним напрямам розвитку науково-технічної та освітньої сфер України, сприяючи активізації сталого розвитку вищої освіти в цілому та закладів вищої освіти зокрема. Основні цілі УАДО і EERA, з якими співвідноситься проєкт: покращити співпрацю між дослідниками у сфері освіти в Україні та за кордоном; забезпечити вагомий внесок у політичну дискусію на тему реформування освіти у формі засідань круглих столів, поширення рекомендацій щодо відповідних реформ, наукових статей тощо.

Основні види діяльності, передбачені проєктом:

 • дослідницька діяльність – при вивченні теоретико-методичних засад розвитку об’єкту проєкту;
 • аналітична діяльність – при аналізі світового досвіду;
 • комунікаційна діяльність – при налагодженні співпраці з колегами у межах реалізації проєкту та дисемінації його результатів;
 • інформаційна діяльність – інформування наукової спільноти про проєкт та його результати у рамках круглого столу, на міжнародних науково-практичних конференціях та у наукових публікаціях.

Отримані результати будуть представлені у вигляді доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях, а також висвітлені у наукових статтях. Україномовні публікації дозволять широко охопити аудиторію вітчизняних учених, а англомовні – забезпечення інтернаціональний вимір у поширенні інформації серед наукової спільноти.

У рамках проєкту заплановано проведення на базі Національного університету «Чернігівська політехніка» круглого столу із презентацію досягнутих результатів із залученням учених як з України, так із з-за кордону (для максимального охоплення цільової аудиторії передбачається проведення зазначеного круглого столу в онлайн-форматі). Це сприятиме дисемінації проєкту та налагодженню довгострокового партнерства і діалогу, у тому числі у рамках інших проєктів з проблематики освітніх досліджень.

Довідково.

 1. Європейська асоціація дослідників освіти (EERA) об’єднує понад 40 національних і регіональних освітніх дослідницьких асоціацій з усієї Європи. Метою EERA є сприяння високоякісним освітнім дослідженням на користь освіти та суспільства. Високоякісні дослідження не тільки визнають свій власний контекст, але й визнають ширші, транснаціональні контексти з їх соціальною, культурною та політичною подібністю та відмінностями.
 2. Українська асоціація дослідників (УАДО) – це українська громадска організація. Метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку наукової компетентності дослідників у галузі освіти, підвищення якості освітніх досліджень для впливу на освіту та суспільство, здійснення та захист прав і свобод, задоволення професійних, наукових, соціальних, культурних та інших інтересів членів Асоціації.

 

УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ ERASMUS+

«Дистанційна освіта для майбутнього: найкращі практики ЄС у відповідь на запити сучасних здобувачів вищої освіти та ринку праці» (DEFEP).

 

За результатами конкурсного відбору проєктів у рамках програми ЄС ERASMUS+ КА2 Capacity Building for Higher Education 2022 році НУ «Чернігівська політехніка» отримала перемогу у консорціумах трьох проєктів. До реалізації одного із цих проєктів у якості виконавця долучена професорка кафедри фінансів, банківської справи та страхування Наталія Холявко. Зокрема, йдеться про проєкт «Дистанційна освіта для майбутнього: найкращі практики ЄС у відповідь на запити сучасних здобувачів вищої освіти та ринку праці» (DEFEP). Координатором проєкту є Чорноморський національний університет імені Петра Могили. До консорціуму проєкту входить 11 університетів, включаючи 5 – з України.

Проєкт націлено на впровадження сталої та ефективної систему дистанційної освіти (ДО) як окремої та самостійної форми навчання в діяльності країн Східного партнерства. Керівник від нашого університету – Іванова Наталія Володимирівна. Термін реалізації проєкту: 01.12.2022 р. – 01.12.2025 р.

 

ТEMPUS 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES (BUSEEG-RU-UA)

«НАБУТТЯ ПРОФЕСІЙНИХ І ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ НАВИЧОК ЗА ДОПОМОГОЮ ВИХОВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ДУХУ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ ПІДПРИЄМЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ»

У період з 2013 по 2016 роки професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Наталія Холявко долучалась до проєкту ЄС Тempus 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES (BUSEEG-RU-UA) «Набуття професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців».

Метою проекту ЕС Tempus BUSEEG-RU-UA була розробка та впровадження концепції неперервної освіти (Lifelong Learning) в Росії та Україні з метою формування у студентів професійних і підприємницьких навичок, виховання підприємницького духу, а також проведення консультацій підприємців-початківців на базі університетів, технікумів та коледжів за підтримки центрів підвищення кваліфікації працівників освіти, регіональних торгово-промислових палат (ТПП) і Міністерств освіти.

Детальна інформація про проєкт та його результати доступна за покликанням https://stu.cn.ua/mizhnarodna-diyalnist/mizhnarodni-programy-ta-proekty/proyekt-buseeg-ru-ua/