Наукові видання викладачів кафедри

Розвиток ринку фінансових послуг в умовах становлення цифрової економіки : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М. В. Дубини. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – 290 с.
Дубина М.В. Формування депозитарної поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг України / М. В. Дубина, О. О. Тарасенко, А В. Тарасенко. – Житомир : ТОВ «Видавничий дім Брук-Друк», 2021. – 212 с.
Конкурентоспроможність вищої освіти в умовах інформаційного суспільства:колективна монографія: у 2 томах. / за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. Н. І. Холявко. – Тернопіль, ТОВ «Терно-граф», 2020. У двох томах.

Том 1 – ISBN 978-966-457-399-0

Том 2 – ISBN 978-617-7571-91-8

Шишкіна, О. В. Механізм управління фінансовими ризиками промислових підприємств: теорія, методологія, практика : монографія / О. В. Шишкіна. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 318 с

 ISBN 978-617-7571-85-7

 

Холявко Н. І. Освітні детермінанти формування ментального простору трансформації струк­тури національної економіки : монографія / Н. І. Холявко, С. В. Гонта, М. В. Дубина. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2019. – 344 с.

ISBN 978-617-7570-34-8

 Холявко Н.І. Модернізація системи вищої освіти в умовах становлення інформаційної економіки : монографія. – Чернігів : видавець Брагинець О.В., 2018. – 382 с.

ISBN 978-617-7570-22-2

 

Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 202 с.

 ISBN 978-617-7571-74-1

Ільчук В. П. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку органічної про­дукції в Україні : монографія / В. П. Ільчук, X. І. Штирхун. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018. – 256 с.

ISBN  978-617-7570-15-7

 

Ільчук В.П. Брендинг в підвищенні конкурентоспроможності виноробних підприємств в умовах євроінтеграції: монографія /  В.П. Ільчук, В.Л. Пазюк. – Чернігів : видавець Брагінець О.В., 2018. – 276 с.

ISBN 978-617-7570 -19-5

 

 

Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі інституту довіри: теорія, методологія, практика : монографія / М. В. Дубина. – Чернігів : ЧИТУ, 2018. – 668 с. 

ISBN 978-617-7571-27-7

 

Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 432 с.

 ISBN 978-617-7571-33-8

Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 200 с.

 ISBN 978-966-2188-90-5

 

Актуальні проблеми формування та розвитку інформаційної            економіки в Україні : колективна монографія. — Чернігів : Вида­вець Брагинець О. В., 2017. — 292 с.

ISBN 978-966-97501-9-8

 

 

Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 350 с.

ISBN 978-966-2188-98-1

 

Розвиток фінансового ринку в контексті фінансової безпеки України : монографія / О. В. Абакуменко, Д. В. Бондаренко, М. В. Дубина, П. О. Лук’яшко. -Чернігів : Чернігів, нац. технол. ун-т. 2016. – 196 с.

ISBN 978-966-7496-95-1

 

Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. – 396 с.

 ISBN 978-966-7496-93-7

Садчиков В. С. Організаційне та економічне забезпечення інноваційного розвитку рослинництва в Україні : монографія / В. С.  Садчиков, І. В. Садчикова. – Чернігів : Видавець Брагинець О. В., 2016. – 232 с.

 ISBN 978-966-97501-6-7

Ільчук В.П. Ринок ІРО : монографія / В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко, І. В. Садчикова. – Чернігів : Видавець Брагинець О. В., 2016. – 228 с.

 ISBN 978-966-97501-3-6

Шкарлет С. М.

Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина, А. В. Тарасенко. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – 208 с.

ISBN 978-966-7496-82-1

 

Парубець О.М. Методологічні основи розвитку мережевих об’єднань підприємств транспорту : монографія.  Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2015.  364 с.

ISBN 978-966-340-580-3

 

Концептуальні засади формування фінансово-економічної безпеки: кол. моногр. / за заг. ред. д.е.н., проф. Шкарлета С.М.; М-во освіти і науки України; Чернігів. нац. технол. ун-т – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК “Орхідея”, 2015. – 439 с.

 ISBN 978-966-2185-49-2

   Ільчук В.П. Модернізація продуктивних сил проблемних регіонів на основі кластерів: монографія / В.П. Ільчук, І.В. Лисенко. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015 – 248 с.

 ISBN 978-966-2185-53-9

 

Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку в контексті забезпечення економічної безпеки України : монографія / С. М. Шкарлет, О. І. Гонта, В. Г. Маргасова, М. В. Дубина. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – 272 с.

 ISBN 978-966-7496-62-3

Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід : монографія / [Ільчук В.П., Панченко О.І., Шишкіна О.В., Тарасенко А.В. та ін.]; за наук. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЦНТІ, 2014. – 870 с.

 ISBN 978-966-1605-21-2

В.П. Ільчук, І.В. Горшунова Концептуальні засади підготовки фахівців з фінансів в Україні: монографія / за ред. проф. Ільчука В.П. – Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 207с.

 

 

Сич Є.М., Парубець О.М., Сугоняко Д. О. Інноваційно-інвестиційна взаємодія підприємств транспорту і туризму: [монографія]. К.: Кондор-Видавництво, 2013. 224 с.

ISBN 978-966-2781-89-2

 

 

Шкарлет С.М. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку рекреаційної інфраструктури регіону : монографія/ С.М. Шкарлет, В.П. Ільчук, В.О. Аноприєнко. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т. 2013.- 207 с.

ISBN 978-966-7496-43-2

 Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки. Монографія / Гонта О.І., Дубина М.В., Пілевич Д.С. – Чернігів: 2013. –184 с.

 

ISBN 978-966-2188-40-0

 

Ільчук В. П.Кластерна стратегія розвитку економіки регіону : монографія / В. П. Ільчук, І. О. Хоменко, І. В. Лисенко. – Чернігів.: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – 367 с.

ISBN 978-966-7496-51-7

Сич Є.М., Парубець О.М. Організаційно-економічні проблеми взаємодії транспортних мереж суміжних країн: [монографія]. К.: Логос, 2012.  218 с.

 ISBN 978-966-171-566-9

 

Сич Є.М. Розвиток монопрофільних виробничих структур ринку: транспортно-економічний аспект: монографія / Є.М. Сич, О.В. Бойко, О.В. Шишкіна; за ред. проф. Є.М. Сича. – К.: Логос, 2011 – 220 с. – Бібліогр.: с. 206–218.

ISBN

Сич Є.М. Принципи ефективної взаємодії залізниць з регіонами : монографія. Є.М. Сич, О.В. Бойко, О.І. Панченко. – К.: Логос, 2010 – 262 с. – Бібліогр.: с. 241 – 262.

 

ISBN

 

   Сич Є.М. Інноваційно-інвестиційні комплекси транспорту: методологія формування та розвитку: [Монографія] / Є.М. Сич, В.П. Ільчук. – К.: Логос, 2006.- 264 с. – Бібліогр.: с. 189–203.

ISBN 966-581-796-5

Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток / За ред. д-ра екон. наук, проф. Сича Є. М. – К.: Логос, 2004. – 381 с. – бібліогр. С. 365 – 379.

 

ISBN 966-581-524-5

 

 Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту / Є.М. Сич, В.П. Ільчук. – К.: Логос, 2002. – 256 с. – Бібліогр.: с. 244 – 253.

 

ISBN  966- 581-328-5